In trang

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
Cập nhật lúc : 11:01 25/10/2013

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng thường xuyên đến thầy cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Địa chỉ trang web: http://taphuan.moet.gov.vn
Mật khẩu: 123456

THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học. Tải file

THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Tải file

THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học. Tải file

THCS16: Hồ sơ dạy học. Tải file