Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:11 26/04/2021  

Hướng dẫn tuyển sinh và đăng kí tuyển sinh trực tuyến
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1005 /SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn đăng ký

tuyển sinh trực tuyến

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS trực thuộc;

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022, để đảm bảo thuận tiện cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đề nghị Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc thông báo, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn (theo lịch công tác ở Phụ lục I và các hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 từ Phụ lục IV đến VIII) theo đúng địa bàn tuyển sinh (tại Phụ lục II) và chỉ tiêu tuyển sinh đã được quy định (Phụ lục III).

Công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các trường thực hiện theo đúng các yêu cầu sau:

1. Các trường phải có trách nhiệm rà soát, kiểm dò chính xác các thông tin đăng ký của học sinh, tránh các sai sót dẫn đến làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh sau này.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển xuất ra từ phần mềm lập thành hai bản, có chữ ký xác nhận của học sinh, phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng; trường THCS lưu giữ một bản, học sinh giữ một bản (đây là cơ sở để học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT).

3. Các trường THCS có nhiệm vụ đăng ký nguyện vọng tuyển sinh cho các học sinh đang học tại trường; các học sinh đã học tại trường chưa được trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước và còn trong độ tuổi tuyển sinh.

4. Đối với các trường tuyển sinh vào lớp 10 có tổ chức dạy môn ngoại ngữ tiếng Nhật và tiếng Pháp, việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh như những năm học trước, cụ thể: Trường THPT Nguyễn Huệ: 01 lớp tiếng Nhật và 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Hai Bà Trưng: 01 lớp tiếng Nhật, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Trần Văn Kỷ: 01 lớp tiếng Pháp.

            Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có điều gì cần trao đổi đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT: 0234.3846063)./.

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                    

- Ban Giám đốc;                                                                                    

- Website của Sở, Khảo thí;                                                               (đã ký)

- Lưu: VT, KT.      

                                                                                                  Nguyễn Tân

Phụ lục I

LỊCH CÔNG TÁC  ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

   (Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/04/2021

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1                    

Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website: http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn theo đúng địa bàn tuyển sinh.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Từ ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 03/5/2021

2                    

Các trường THCS duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh trên hệ thống Website và tải danh sách đăng ký tuyển sinh đã duyệt gửi về Phòng GD&ĐT.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Chậm nhất đến 16g00 ngày 05/5/2021

3                    

Các Phòng GD&ĐT xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh từ các trường và tải danh sách đã xét duyệt gửi về Sở thông qua phòng KT-KĐCLGD.

Sở GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Chậm nhất đến 16h00 ngày 07/5/2021

4                    

Sở sẽ tổng hợp dữ liệu và thông báo (lần 1) thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT và THCS&THPT trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Ngày 10/5/2021

5                    

Trường THCS tổ chức cho học sinh thay đổi nguyện vọng tuyển sinh.

Lưu ý: Các trường cần cử đủ người cập nhật dữ liệu, kiểm dò cẩn thận trước khi xét duyệt và chuyển dữ liệu chính thức về Phòng GD&ĐT.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Từ ngày 11/5/2021 đến

17h00  ngày 18/5/2021

6                    

Các Phòng GD&ĐT duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh chính thức và tải danh sách ghi vào đĩa CD (có ký xác nhận trên nhãn đĩa) đồng thời in ra giấy một bản danh sách tất cả các thí sinh đăng ký nguyện vọng (có ký xác nhận của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT) và gửi về Phòng KT-KĐCLGD. Tại Phòng GD&ĐT, sau khi tiếp nhận và xét duyệt dữ liệu học sinh đăng ký từ các trường THCS, phải lưu trữ danh sách (có xác nhận của hiệu trưởng trường THCS) để đối chiếu sau này.

Sở GD&ĐT

Các Phòng GD&ĐT

Chậm nhất đến 16h00 ngày 21/5/2021

7                    

Các trường THPT lấy dữ liệu học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của trường từ trang Website cổng thông tin đào tạo http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn để tiến hành thu hồ sơ.

Sở GD&ĐT

Các Phòng GD&ĐT

Từ ngày 23/5/2021

Phụ lục II

ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện (thị xã hoặc thành phố) hay đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn huyện (thị xã hoặc thành phố) được đăng ký dự tuyển vào trường THPT thuộc địa bàn huyện (thị xã hoặc thành phố).

- Những học sinh thuộc vùng tiếp giáp với nhiều trường THPT công lập hay ngoài công lập được đăng ký dự tuyển ngoài vùng tuyển sinh quy định như sau:

TT

Học sinh THCS

thuộc xã/phường

Huyện/thị xã/thành phố

Được dự tuyển vào trường THPT huyện/TX/TP

1                     

Quảng Thái

Quảng Điền

THPT Tam Giang;

THPT Phong Điền

2                     

Quảng Phú

Quảng Điền

THPT Nguyễn Đình Chiểu;

THPT Hương Trà

3                     

Quảng Thọ

Quảng Điền

THPT Đặng Huy Trứ

4                     

Quảng Thành, Quảng An

Quảng Điền

THPT Hương Vinh

5                     

Hải Dương

Hương Trà

THPT Tố Hữu

6                     

Hương Phong

Hương Trà

THPT Hoá Châu

7                     

Hương Sơ, An Hòa

Huế

THPT Đặng Huy Trứ;

THPT Hương Vinh

8                     

Phú Bình

Huế

THPT Hương Vinh

9                     

Hương Hồ, Hương Thọ

Hương Trà

THPT Bình Điền;

Các trường thuộc Tp. Huế

10                

Thuỷ Bằng

Hương Thuỷ

11                

Thuỷ Vân, Thuỷ Thanh

Hương Thuỷ

THPT Phan Đăng Lưu

12                

Phường Thủy Lương, Phường Thủy Châu, Phường Phú Bài

Hương Thủy

THPT Nguyễn Sinh Cung

13                

Phú Hồ, Phú Xuân, Phú Lương

Phú Vang

THPT Hương Thuỷ

14                

Xuân Lộc

Phú Lộc

THPT Nam Đông

15                

Thôn Bến Ván (xã Lộc Bổn)

Phú Lộc

THPT Phú Bài;

THPT Hương Thủy

16                

Hương Nguyên

A Lưới

THPT Bình Điền

Phụ lục III

MÃ SỐ & CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

CỦA CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2021 – 2022

(Dùng để học sinh ghi nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT năm học 2021 - 2022)

 

 

 

TT

Đơn vị

Mã số

Chỉ tiêu

 

TT

Đơn vị

Mã số

Chỉ tiêu

1

THPT chuyên Quốc Học

1

420

 

21

THPT Vinh Lộc

21

380

2

THPT Nguyễn Huệ

2

616

 

22

THPT Thừa Lưu

22

528

3

THPT Hai Bà Trưng

3

616

 

23

THPT Nam Đông

23

266

4

THPT Gia Hội

4

572

 

24

THPT A Lưới

24

342

5

THPT Phan Đăng Lưu

5

616

 

25

THPT Nguyễn Trường Tộ

25

360

6

THPT Thuận An

6

528

 

26

THPT Bùi Thị Xuân

26

462

7

THPT Nguyễn Sinh Cung

7

360

 

27

THPT Đặng Trần Côn

27

462

8

THPT Vinh Xuân

8

400

 

28

THPT DTNT Tỉnh

29

100

9

THPT Tam Giang

9

266

 

29

THPT Trần Văn Kỷ

30

304

10

THPT Phong Điền

10

266

 

30

THPT Hương Lâm

32

128

11

THPT Nguyễn Đình Chiểu

11

380

 

31

THPT Cao Thắng

33

440

12

THPT Đặng Huy Trứ

12

560

 

32

THPT Tố Hữu

34

240

13

THPT Hương Vinh

13

400

 

33

THCS&THPT Hồng Vân

35

96

14

THPT Bình Điền

14

190

 

34

THPT Hương Trà

37

280

15

THPT Nguyễn Chí Thanh

15

480

 

35

THPT Hà Trung

39

200

16

THPT Hoá Châu

16

280

 

36

THPT Chi Lăng

41

200

17

THPT Hương Thủy

17

572

 

37

THPT Thuận Hóa

42

180

18

THPT Phú Bài

18

484

 

38

TH,THCS&THPT Học viện Anh quốc

43

35

19

THPT An Lương Đông

19

572

 

 

 

 

 

20

THPT Phú Lộc

20

352

 

 

 

 

 

Phụ lục IV

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỌC SINH

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn/

 

Bước 2: Chọn đăng ký và tra cứu tuyển sinh

 

Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống

a. Nhập thông tin:

- Người dùng: Mã học sinh (là tài khoản truy cập ở cổng thông tin đào tạo qlttgddt.thuathienhue.edu.vn do nhà trường cung cấp)

- Mật khẩu: Mật khẩu của học sinh

b. Nhấn vào nút Đăng nhập

 

Bước 4: Đăng ký tuyển sinh

1. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tiếp tục chọn Đăng ký tuyển sinh ở Menu

 

2. Kiểm tra thông tin và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh

- Kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin về học lực, hạnh kiểm. Nếu sai sót liên hệ giáo viên chủ nhiệm để chỉnh sửa

- Nhập thông tin đăng ký nguyện vọng tuyển sinh

 

Sau khi kiểm tra và điền đầy đủ thông tin đăng ký, nhấn nút Đăng ký để hoàn tất đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

Ghi chú: Trong thời gian còn được phép đăng ký nguyện vọng, nếu học sinh muốn thay đổi lại nguyện vọng đã đăng ký thì làm lại các bước như trên, đến hết thời gian đăng ký nguyện vọng, học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng.

Học sinh có thể xem hướng dẫn đăng ký tại trang: http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn/huong-dan

ĐẾN THỜI GIAN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Học sinh tiến hành đăng nhập các bước như trên và chọn vào mục thay đổi NV1 để đăng ký lại nguyện vọng.

 

Phụ lục V

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DÀNH CHO TRƯỜNG THCS

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ:

http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

1. Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tiếp tục kích chọn menu Tuyển sinh → Đăng ký tuyển sinh lớp 10

 

2. Đăng ký tuyển sinh

a. Danh sách cập nhật nguyện vọng: chức năng này dùng cho trường THCS hỗ các em học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh nếu học sinh chưa tự đăng ký được.

B1: Tiến hành chọn/nhập thông tin Nguyện vọng, Ngoại ngữ đăng ký thi, điểm UT, Khuyến khích (KK), nghề (nếu có).

B2: Sau khi hoàn thành việc chọn/nhập kích nút Cập nhật để lưu lại nội dung đã chọn/nhập.

B3: Kiểm tra toàn bộ thông tin đảm bảo chính xác, kích nút Đăng ký để tiến hành Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh. Lúc này, các học sinh đăng ký thành công sẽ chuyển sang “Danh sách đăng ký”.

b. Danh sách đăng ký: chức năng này dùng cho trường THCS xem lại toàn bộ danh sách học sinh đã đăng ký nguyện vọng thành công và duyệt danh sách đăng ký, chức năng còn cho phép nhà trường hủy đăng ký những học sinh nào đó phát hiện có sai về thông tin.

 

B1: Trường THCS tiến hành rà, đối chiếu dữ liệu lần cuối, nếu phát hiện có học sinh sai thông tin, chọn học sinh đó và kích nút Hủy đăng ký (lúc này học sinh được hủy sẽ trở lại Danh sách cập nhật nguyện vọng để nhà trường chỉnh sửa và đăng ký lại)

Khi thông tin đã đảm bảo, nhà trường tiến hành Xuất phiếu Đăng ký.

B2: In phiếu đăng ký phát cho học sinh và phụ huynh ký xác nhận.

B3: Tiến hành Duyệt danh sách học sinh chính thức.

Ghi chú: Chức năng cho phép lọc danh sách học sinh theo Tên lớp, theo Trường đăng ký (Trường đ.ký) nguyện vọng để nhà trường dễ dàng kiểm tra.

c. Danh sách đã duyệt: chức năng này dùng cho trường THCS xem toàn bộ danh sách các học sinh đã duyệt nguyện vọng thành công và xuất danh sách gửi Phòng GD&ĐT.

B1: Sau khi nhận lại phiếu đăng ký đã được phụ huynh xác nhận, nếu có học sinh đề nghị điều chỉnh thông tin thì nhà trường kích chọn học sinh đề nghị và kích nút Hủy duyệt (lúc này học sinh được hủy sẽ trở lại Danh sách đăng ký, nhà trường tiếp tục thực hiện các bước như trên).

B2. Kiểm tra toàn bộ dữ liệu và đảm bảo thông tin chính xác, nhà trường kích nútKết xuất Excel để lấy file danh sách đăng ký nguyện vọng đã duyệt, in và ghi đĩa ký gửi Phòng GD&ĐT.

B3: Kích nút Gửi báo cáo để chuyển danh sách đã duyệt nguyện vọng lên Phòng GD&ĐT.

Ghi chú: Sau khi đã gửi báo cáo, nếu trường hợp vẫn còn sai, phần mềm cho phép Trường THCS Yêu cầu mở khóa như sau:

Kích nút Yêu cầu mở khóa, sau đó nhập nội dung yêu cầu và kích nút Gửi yêu cầu (lúc này nội dung yêu cầu được gửi đến phòng GD&ĐT giải quyết).

Nếu được Phòng GD&ĐT mở khóa thì trường THCS tiến hành hủy duyệt học sinh đó và làm lại các bước như trên.

THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Khi đến thời gian thay đổi nguyện vọng, trường THCS tiến hành duyệt danh sách thay đổi nguyện vọng của học sinh.

Các bước duyệt và in danh sách tương tự trên.

 

Phụ lục VI

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT DÀNH CHO PHÒNG GD&ĐT

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ:

http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 3: Duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh

B1: Chọn K.Hoạch&T.Sinh → Lập danh sách T.sinh lớp 10 mới

 

B2: Duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh

Phòng GD&ĐT chọn những trường đã báo cáo, sau đó chọn Duyệt để duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh của trường THCS. Sau khi duyệt thì trường THCS đó sẽ chuyển qua “Báo cáo đã duyệt”.

Khi thấy có yêu cầu mở khóa của trường THCS nào đó xin điều chỉnh thông tin học sinh, Phòng GD&ĐT nếu thấy thời gian còn cho phép, thì thực hiện mở khóa như sau:

Phòng GD kích vào biểu tượng dấu tích  tương ứng với trường THCS có yêu cầu (như hình ảnh trên), để xác nhận mở khóa (Lưu ý: trường mở khóa thành công thì mất dấu tích và nội dung yêu cầu).

 

 


Bước 4: Báo cáo danh sách đăng ký tuyển sinh

B1: Chọn Báo cáo đã duyệt

B2: Nhấn chọn Kết xuất Excel để lấy File danh sách đăng ký nguyện vọng đã duyệt, in và ghi đĩa ký gửi Sở GD&ĐT.

B3: Chọn Gửi báo cáo để chuyển danh sách đã duyệt nguyện vọng lên Sở GD&ĐT.

Ghi chú: Sau khi đã gửi báo cáo, nếu trường hợp vẫn còn sai, phần mềm cho phép Phòng GD Yêu cầu mở khóa như sau:

Kích nút Yêu cầu mở khóa, sau đó nhập nội dung yêu cầu và kích nút Gửi yêu cầu (lúc này nội dung yêu cầu được gửi đến Sở GD&ĐT giải quyết).

Nếu được Sở GD&ĐT mở khóa thì Phòng GD tiến hành hủy duyệt trường THCS đó và làm lại các bước như trên.

THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG LẦN 2

Đến thời gian thay đổi nguyện vọng, Phòng GD thực hiện duyệt DS như các bước ở trên, chú ý chọn mục Thay đổi nguyện vọng

PHỤ LỤC VII

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DÀNH CHO TRƯỜNG THPT

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

 

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ:

http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

1. Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, kích chọn menu Tuyển sinh → Cập nhật dữ liệu tuyển sinh.

 

2. Đăng ký tuyển sinh:

a. Danh sách cập nhật nguyện vọng: chức năng này dùng cho trường THPT cập nhật Nguyện vọng 2 và các nguyện vọng môn thi Chuyên Quốc Học (nếu học sinh có đăng ký) cho học sinh.

B1: Tiến hành chọn/nhập thông tin Nguyện vọng 2, các môn Chuyên Quốc Học, Ngoại ngữ đăng ký thi, điểm ưu tiên (UT), Khuyến khích (KK), điểm nghề (nếu có).

B2: Sau khi hoàn thành việc chọn/nhập kích nút Cập nhật để lưu lại nội dung đã chọn/nhập.

B3: Kiểm tra toàn bộ thông tin đảm bảo chính xác kích nút Duyệt để tiến hành Đăng ký các nguyện vọng tuyển sinh cho học sinh. Lúc này, các học sinh đăng ký thành công sẽ chuyển sang “Danh sách đã duyệt”.

Ghi chú:

- Nhập các học sinh ngoại tỉnh đăng ký dự tuyển tại trường (theo quy chế học sinh có hộ khẩu tại khu vực tuyển sinh được phép đăng ký) hoặc đăng ký dự tuyển trường THPT chuyên Quốc Học, sử dụng chức năng Nhập học sinh ngoại tỉnh như sau:

B1. Kích nút

B2. Chọn/Nhập đầy đủ thông tin trên (các thông tin có dấu * là bắt buộc)

B3. Kích nút Đăng ký

- Trường THPT chuyên Quốc Học hoặc THPT DTNT Tỉnh nhập các học sinh từ các huyện, thị xã tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tuyển sinh vào trường bằng cách:

B1. Kích nút

 

B2. Chọn học sinh đăng ký

B3. Kích nút Nhận học sinh

* Thực hiện lại 3 bước nhập học sinh ngoại tỉnh trên để đăng ký những học sinh khác.

* Thực hiện các bước Cập nhật nguyện vọng như trên cho những thí sinh ngoại tỉnh.

b. Danh sách đã duyệt: chức năng này dùng cho nhà trường THPT xem toàn bộ danh sách các học sinh đã duyệt nguyện vọng thành công và xuất danh sách gửi Sở GD&ĐT.

B1. Kiểm tra toàn bộ dữ liệu và đảm bảo thông tin chính xác, nhà trường kích nútKết xuất Excel để lấy File danh sách đăng ký nguyện vọng đã duyệt, in ký và đánh đĩa gửi Sở GD&ĐT.

B2. Kích nút Gửi báo cáo để chuyển danh sách đã duyệt nguyện vọng lên Sở GD&ĐT.

PHỤ LỤC VIII

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DÀNH CHO TRƯỜNG

THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

  (Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

 

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ:

http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

1. Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tiếp tục kích chọn menu Tuyển sinh → Cập nhật Tuyển sinh 6

 

2. Đăng ký tuyển sinh

a. Danh sách đăng ký: chức năng này dùng cho trường THCS Nguyễn Tri Phương nhập danh sách học sinh dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào trường.

B1: Tiến hành chọn Nhập HS trong tỉnh

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các học sinh trong tỉnh, có thể lọc theo các điều kiện: phòng GD&ĐT, trường, lớp hoặc có thể tìm kiếm theo tên học sinh để chọn.

.

B2: Sau khi hoàn thành chọn học sinh, nhấn Nhận học sinh để đăng ký dự tuyển cho học sinh đó vào THCS Nguyễn Tri Phương.

B3: Tiến hành chọn/nhập thông tin ĐKNN (đăng ký ngoại ngữ thi), ĐK học NN.

B4: Sau khi hoàn thành việc chọn/nhập kích nút Cập nhật để lưu lại nội dung đã chọn/nhập.

B4: Kiểm tra toàn bộ thông tin đảm bảo chính xác, kích nút Duyệt. Lúc này, các học sinh đăng ký thành công sẽ chuyển sang “Danh sách đã duyệt”.

b. Danh sách đã duyệt: chức năng này dùng cho trường THCS Nguyễn Tri Phương xem toàn bộ danh sách các học sinh đã duyệt thành công và xuất danh sách ký nộp Sở GD&ĐT.

B1: Nếu có học sinh đề nghị điều chỉnh thông tin thì nhà trường kích chọn học sinh đề nghị và kích nút Hủy duyệt (lúc này học sinh được hủy sẽ trở lại Danh sách đăng ký, nhà trường tiếp tục thực hiện các bước như trên).

B2. Kiểm tra toàn bộ dữ liệu và đảm bảo thông tin chính xác, nhà trường kích nútKết xuất Excel để lấy file danh sách đã duyệt, in ký và ghi đĩa ký gửi Sở GD&ĐT.

B3: Kích nút Gửi báo cáo để chuyển danh sách đã duyệt nguyện vọng lên Sở GD&ĐT.

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 433

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác